Πολυνομοσχέδιο: Ποια φορολογικά κίνητρα φέρνει και ποια καταργεί

Δημοσιεύτηκε: Ιανουάριος 10, 2018

Το πολυνομοσχέδιο καταργεί μέσω τροποποιήσεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος διατάξεις φορολογικών κινήτρων που δεν χρησιμοποιούνταν και ενεργοποιεί νέες.

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται διάφορες διατάξεις φορολογικών κινήτρων, οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν ανενεργές ή εξαιρετικά περιορισμένης χρησιμότητας.

Ειδικότερα, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή χαμηλού φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.09.2010. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις περί χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ευνοϊκή μεταχείριση των μερισμάτων ιδιοκτητών ΚΤΕΛ, τα φοροκινητρα για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αιγαίου, καταργούνται φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και κίνητρα που από το 1988 είχαν παρασχεθεί στις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εντάσσεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το κίνητρο, με βάση το οποίο τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις με συντελεστή 5%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν μέχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2019 μέχρι και 31.12.2019 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε 10% και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 σε 20%.

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις, με συντελεστή 10% χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι τα κίνητρα ύ ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε 20%.

πηγή:cnn.gr